- திறந்த இதயம் -


மீண்டும் நீ வந்து தட்டுவாய்
என்ற நம்பிக்கையில் 
என் இதயக் காதவுகள்
திறந்தே இருக்கின்றது,
உன் வருகையை எதிர் பார்த்து.

Blogger templates

தொடர்புக்கு:-


இலவச மென்பொருள்கள் 88 அடங்கிய பகுதியிது..

Loadtr.Com

தரவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

Loadtr.Com

என் உணர்புகளுக்கு உங்கள் கருத்து.

இதயச் சாரல்

Loadtr.Com

சிதைந்த இதயம்

Loadtr.Com