- தொல்லை செய்யாதே -


நுளம்பே..!
என் தூக்கம் கலைத்து விடாதே..!
நான் நிம்மதியாய்த் தூங்கவேண்டும்,
கனவில் வருவதாகச் 
சொல்லிச் சென்றாள் என் காதலி
மீண்டும் கதை பேச.Blogger templates

தொடர்புக்கு:-


இலவச மென்பொருள்கள் 88 அடங்கிய பகுதியிது..

Loadtr.Com

தரவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

Loadtr.Com

என் உணர்புகளுக்கு உங்கள் கருத்து.

இதயச் சாரல்

Loadtr.Com
இந்த கேஜெட்டில் பிழை உள்ளது.

சிதைந்த இதயம்

Loadtr.Com